THE LEGAL AND SOCIAL STATUS OF THE ETHNIC MINORITY OF RUTHENIANS AND UKRAINIANS IN SLOVAKIA DURING THE EXISTENCE OF THE CZECHOSLOVAK STATE (1918–1992)

  • Marian Gajdoš Institute of Social Sciences of the Center of Social and Psychological Sciences of the SAS in Košice, Karpatská 5, Košice, 040 01, the Slovak Republic https://orcid.org/0000-0001-7471-5066
  • Stanislav Konečný Institute of Social Sciences of the Center of Social and Psychological Sciences of the SAS in Košice, Karpatská 5, Košice, 040 01, the Slovak Republic https://orcid.org/0000-0001-8525-3354
Keywords: Czechoslovakia, Subcarpathian Rus, Transcarpathian Ukraine, Ruthenians, Ukrainians

Abstract

The authors of the study present the development of legal and social status of the ethnic minority of Ruthenians and Ukrainians in Slovakia during the existence of the Czechoslovak state. Based on recent scholarship, in the first part of the study the authors characterize basic features of the minority and explain factors and circumstances which contributed to the annexation of the territories populated by this minority by the Czechoslovak state. The fact that Ruthenians and Ukrainians lived continuously on the annexed territory, as well as the factor of establishing of the formally autonomous region of Subcarpathian Ruthenia, meant that members of this minority were characterized by several specifics which are dealt with in detail in the study. The democratic regime of the Czechoslovak Republic (1918–1938) enabled development of self-governed minority bodies in the benefit of the members of the community. After the restoration of Czechoslovakia and the definitive separation from the majority of ethnicities, the new political conditions leads to artificial interventions in the ethnic minority ethnogenesis. This has led to a decline in its number and weakening of national attributes. After the collapse of the communist regime, the development of the minority is limited, especially, by its partition and some temporary consequences of social transformation in Slovakia.

 

Gajdoš, M., & Konečný, S. (2018). The Legal and Social Status of the Ethnic Minority of Ruthenians and Ukrainians in Slovakia During the Existence of the Czechoslovak State (1918–1992). Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 27, 28-54 [in Slovak].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bajcura, I. (1984). Zborník prác učiteľov Ústavu marxizmu-leninizmu UPJŠ 11. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo [in Slovak].

Bajcura, I. (1983). Národnostná otázka a mládež v politike KSČ. J. Briškár (Ed.). Košice: Východoslovenské vydavateľstvo [in Slovak].

Bajcura, I. (1975). Národnostné vzťahy v socialistickom Československu. F. Přikryl (Ed.). Bratislava: Nakladateľstvo Pravda [in Slovak].

Bajcura, I. (1967). Ukrajinská otázka v ČSSR. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo [in Slovak].

Bajcura, I., & Uram, P. (1969). Do nekotorykh problem natsional'noho zhyttia Ukraintsiv (Rusyniv) v Chekhoslovachchyni. Priashiv: Kul'turnyj soiuz ukrainc'kykh trudiaschykh [in Ukrainian].

Barnovský, M. (1996). Historický časopis, 1, 64-82 [in Slovak].

Beskid, N. A. (1920). Karpatskaja Rus'. Prjashev: Izdatel'stvo sv.Nikolaja [in Russian].

Coranič, J. (2007). Národnostná otázka v gréckokatolíckom cirkevnom školstve na Slovensku v rokoch 1918-1938. Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku I. P. Šturák, J. Coranič (Ed.). Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej university [in Slovak].

Bogdan, P. (2012). 20 rokov - víťazstvá a prehry (1989-2009). Priashiv: Soiuz rusyniv-ukraintsiv Slovats'koi Respubliky [in Ukrainian].

Dokumenty o Podkarpatské Rusi. (2008). I. Latko (Ed.). Užhorod: Klub T. G. Masaryka; Zakarpatský spolek pro ochranu památek; Užhorodská společnost české kultury J.A. Komenského; Užhorodský spolek Slovaků [in Czech].

Dudáš, A. (1971). Rusínska otázka a jej úzadie. Buenos Aіres: Zahraničná Matica slovenská [in Slovak].

Fedaka, P. (1991). Narys istorii tovarystva Prosvita Karpats'koj Rusy-Ukrainy: 1920-1939. Uzhhorod: Prosvita [in Ukrainian].

Gajdoš, M., & Konečný, S. (2005). Rusínska a ukrajinská menšina v národnostnej politike Slovenska po roku 1989. Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Š. Šutaj (Ed.). Prešov: Universum [in Slovak].

Gajdoš, M., & Konečný, S. (2013). Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945-1953). Prešov: Universum [in Slovak].

Gronský, J. (2005). Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I : 1914-1945. Praha: Univerzita Karlova v Praze; Nakladatelství Karolinum [in Czech].

Haraksim, Ľ. (1960). Historický časopis, 8, 2-3 [in Slovak].

Hranchak, I. (1995). Narysy istorii Zakarpattia. (Vol. 2). Uzhhorod: Zakarpattia [in Ukrainian].

Hutira, I. (1986). Utváranie nového historického spoločenstva - československý socialistický ľud - zákonitosť budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti. Bratislava: Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS [in Slovak].

Ištok, R. (2002). Karpatský región a jeho historickogeografická a geopolitická reflexia v kontexte medzivojnového obdobia (1918-1939). Veľká politika a malé regióny: Malé regióny vo veľkej politike, veľká politika v malých regiónoch. Karpatský priestor v medzivojnovom období (1918-1939). P. Švorc, M. Danilák, H. Heppner (Eds.). Prešov; Graz: Universum [in Slovak].

Kapishovs'kyj, V. (1960). Ekonomichno-suspil'nyj rozvytok ukrains'koho naselennia v Chekhoslovats'kij respublitsi ta joho perspektyvy. Priashiv: Tsentral'nj komitet Kul'turnoi spilky ukrains'kykh trudiaschykh [in Ukrainian].

Konečný, S. (1994). Sociológia, 5-6, 487-495 [in Slovak].

Konečný, S. (1999). Oživenie národného hnutia Rusínov (Ukrajincov) na Slovensku v šesťdesiatych rokoch. Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti národnostných menšín. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie K otázkam jazyka, vzdelávania a kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku a slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine. J. Kundrát (Ed.). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity [in Slovak].

Kovach, A. (1973). Uchast' ukraintsiv Priashivschyny v natsional'no-vyzvol'nij borot'bi (1938 - veresen' 1944 rr.). Priashiv: Kul'turnyj soiuz ukrains'kykh trudiaschykh [in Ukrainian].

Kraieznavchyj slovnyk rusyniv-ukraintsiv: Priashevschyna. (1999). F. Kovach (Ed.). Priashiv: Soiuz rusyniv-ukraintsiv Slovats'koi respubliky [in Ukrainian].

Kudzej, M. (1955). Druzhno vpered, roč, 6, 2-3 [in Ukrainian].

Magocsi, P. R. (1994). Rusíni na Slovensku. Prešov: Rusínska obroda [in Slovak].

Makar, Y. I. (1996). Ukrains'ka diaspora, 9, 84 [in Ukrainian].

Makara, M. P., & Myhovych, I. I. (1997). Karpatamy poridneni: Narys etnopolitychnoi istorii i suchasnoho stanu ukrains'ko-slovats'kykh vzaiemyn. Uzhhorod: Patent [in Ukrainian].

Murcko, M. (1995). Postavenie Rusínov-Ukrajincov a osudy Židov v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1938-1945. Spiš v kontinuite času. P.Švorc (Ed.). Prešov; Bratislava; Wien: Universum [in Slovak].

Očovský, Š. (1993). Demografické podklady na výskum národností. Slovakia plus 1: Zborník príspevkov z 1. zasadnutia Stálej konferencie slovenskej inteligencie konaného v dňoch 30. novembra až 2. decembra 1992 v Častej - Papierničke. V. Hornáček (Ed.). Bratislava: Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene [in Slovak].

Očovský, Š. (1992). Interpretácia štatistických údajov o národnostiach. Minority v politike. Bratislava: Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie [in Slovak].

O národnostnej otázke medzi ukrajinským obyvateľstvom. (1955). Uznesenia orgánov Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, 23, 141-144 [in Slovak].

Ričalka, M. (1975). Rozvoj vzdelanostnej úrovne ukrajinského obyvateľstva v ČSSR od roku 1945. Socialistickou cestou k národnostnej rovnoprávnosti: Zborník štúdií o rozvoju ukrajinskej národnosti v ČSSR. M. Čorný (Ed.). Bratislava: Nakladateľstvo Pravda [in Slovak].

Rozvoj spoločnosti v Slovenskej socialistickej republike: Podľa výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov 1970. (1971). Bratislava: Slovenský štatistický úrad [in Slovak].

Shandor, V. (2013). Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi (očima přímého účastníka udalostí). Praha: Nakladatelství Rybka Publishers [in Czech].

Sokolová, G. (1987). Soudobé tendence vývoje národností ČSSR. Praha: Academia [in Czech].

Srb, V. (1992). Ukrajinské-rusínske obyvatelstvo v Československu 1970-1990. Slovenský národopis, 40, 432 [in Slovak].

Šrobár, V. (1928). Osvobodené Slovensko. Praha: Čin [in Czech].

Statistická ročenka republiky Československé. (1958). Praha: Orbis [in Czech].

Statistická ročenka České a Slovenská federatívni republiky 1991. (1991). Praha: Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů [in Czech].

Šulič, J. (1962). O niektorých problémoch ukrajinskej národnostnej otázky. O politice KSČ při dovršování socialistické výstavby: Z jednání historické sekce vědecké konference Vysoké stranické školy při ÚV KSČ ke 40. výročí založení KSČ konané ve dnech 1. a 2. Června 1961. Praha: Státní nakladatelství politické literatury [in Czech].

Šutaj, Š. (1989). Ukrajinská otázka v politike Komunistickej strany Československa v rokoch 1945-1985. Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. M. Gajdoš (Ed.). Košice: Spoločenskovedný ústav SAV [in Slovak].

Švorc, P. (2003). Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919-1939). Prešov: Universum [in Slovak].

Švorc, P. (1997). Začlenenie Podkarpatskej Rusi do ČSR (1918-1920). Československá historická ročenka 1997. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně [in Czech].

Švorc, P. (1996). Zakliata krajina: Podkarpatská Rus 1918-1946. Prešov: Universum [in Slovak].

Székely, G. (2010). Prínos gréckokatolíckej cirkvi do rozvoja katolíckeho školstva ba Slovensku v rokoch 1918-1939, 1939-1945, 1945-1950. Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919-1950 : Stav, problémy a význam pre súčasný rozvoj kultúry v SR. Glosíková (Ed.). Prešov: Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry [in Slovak].

Tokar, M. (2006). Polytichni partii Zakarpattia v umovakh bahatopartijnosti (1919-1939). Uzhhorod: Vydavnytstvo PP. Basarab MM Nash ridnyj kraj [in Ukrainian].

Údaje a fakty o národnostiach žijúcich v SSR. (1984). Bratislava: Sekretariát Rady vlády SSR pre národnosti [in Slovak].

Ústava Slovenskej republiky. (1939). Bratislava: Štátne nakladateľstvo [in Slovak].

Vanat, I. (2000). Derzhavno-pravove stanovysche ukraintsiv Priashivschyny v ramkakh ChSR (1919-1939 rr.). Zakarpatská Ukrajina v rámci Československa (1919-1939). M. Mušinka (Ed.). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej university [in Slovak].

Vanat, I. (1979). Narysy novitn'oi istorii ukraintsiv skhidnoi Slovachchyny. (1918-1938). Priashiv: Slovats'ke pedahohichne vydavnytstvo, viddil ukrains'koi literatury [in Ukrainian].

Zhidovskij, I.I. (1936). Prjashevskaja Rus' v bor'be za svoi prava. Podkarpatskaja Rus' za ґody 1919-1936. Uzhgoorod: Russkіj Narodnyj Golos [in Russian].

Zhovten' i ukrains'ka kul'tura: Zbirnyk materialiv z mizhnarodnoho sympoziumu. (1968). Priashiv: Kul'turnyj soiuz ukrainc'kykh trudiaschykh [in Ukrainian].

Published
2018-09-27
How to Cite
Marian Gajdoš, & Stanislav Konečný. (2018). THE LEGAL AND SOCIAL STATUS OF THE ETHNIC MINORITY OF RUTHENIANS AND UKRAINIANS IN SLOVAKIA DURING THE EXISTENCE OF THE CZECHOSLOVAK STATE (1918–1992). International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (27), 28-54. https://doi.org/10.15407/mzu2018.27.028