KEY IDEAS OF CONSTITUTIONALISM AND STATE LEGAL DEVELOPMENT OF UKRAINE DURING THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF 1917–1921

Keywords: popular sovereignty, people, division of powers, form of government, national liberation movement

Abstract

The article describes the ideas of people’s sovereignty and division of powers, which are the foundation of world constitutionalism as a historical phenomenon. The author analyzes the evolution of the notions of popular sovereignty and distribution of powers, as well as the factors that determine their relevance with regard to modern social practices in different countries, primarily in Ukraine. In the context of the concept of popular sovereignty, the article explores interpretations of the people, including legal, as well as the content and nature of the people’s right to uprising even against formally legitimate rulers who usurped power and abuses it. In line with the concept of the division of powers, the main forms of government are considered. It is emphasized that the form of government, which was adopted in Ukraine in the early 90’s, is merely a simulation of the corresponding forms. The article examines the reception of the ideas of national sovereignty and distribution of powers by the authors of the program documents of Ukrainian political parties at the beginning of the XX century, as well as constitutional projects and acts of constitutional significance, promulgated and approved during the national liberation movement of 1917–1921. The author notes that explicit authoritarianism in the organization and implementation of power and some formal features of parliamentary government or the intention to implement it for objective reasons often combined in this period.

 

Shapoval, V. (2017). Key Ideas of Constitutionalism and State‑Legal Development of Ukraine During the National Liberation Movement of 1917–1921. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 26, 31-49 [in Ukrainian].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Averianov, V.B. (1997). Orhany vykonavchoi vlady v Ukraini. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Averianov, V.B. (2011). Vybrani naukovi pratsi. Yu.S. Shemshuchenko, O.F. Andrijko (Ed.). Kyiv: Instytut derzhavy i prava NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Bahatopartijna ukrains'ka derzhava na pochatku XX st.: prohramni dokumenty pershykh ukrains'kykh politychnykh partij. (1992). Kyiv: Poshuk [in Ukrainian].

Chirkin, V.E. (2008). Zakonodatel'naja vlast'. Moskva: NORMA [in Russian].

Dnistrians'kyj, S. (1923). Zahal'na nauka prava i polityky. Praha: Naklad Ukrains'koho universytetu v Prazi [in Ukrainian].

Gessen, V.M. (1913).. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Politehnicheskogo Instituta, 20, 254-256 [in Russian].

Ivanova, A. (2011). Zakonodavchyj protsess i zakonodavcha tekhnika v period Tsentral'noi Rady, Het'manatu P.P. Skoropads'koho ta Dyrektorii. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Konstytutsiia nezalezhnoi Ukrainy. (1995). S. Holovatyj (Ed.). (Vol. 1). Kyiv: Pravo [in Ukrainian].

Konstytutsiia nezalezhnoi Ukrainy. (1997). S. Holovatyj (Ed.). (Vol.2). Kyiv: Pravo [in Ukrainian].

Konstytutsijni akty Ukrainy. 1917-1920. Nevidomi konstytutsii Ukrainy. (1992). Kyiv: Filosofs'ka i sotsiolohichna dumku [in Ukrainian].

Kopylenko, O.L., Kopylenko, M.L. (1997). Derzhava i pravo Ukrainy. 1917-1920. Kyiv [in Ukrainian].

Lokk, J. (2001). Dva traktaty pro vriaduvannia. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Medushevskij, A.N. (2001). Sravnitel'noe konstitucionnoe pravo i politicheskie instituty. Moskva: GU-VShJe [in Russian].

Mil, J.S. (2001). Pro svobodu. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Montesquieu, Ch.-L. (1999). O duhe zakonov. Moskva: Mysl' [in Russian].

Myronenko, O.M. (2002). Vytoky ukrains'koho revoliutsijnoho konstytutsionalizmu 1917-1920rr. Kyiv: Instytut derzhavy i prava NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Myronenko, O.M. (1995). Svivtoch ukrains'koi derzhavnosti. Prlityko-pravovyj analiz diial'nosti Tsentral'noi Rady. Kyiv: Instytut derzhavy i prava NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Rousseau, J.-J. (1998). Ob obschestvennom dohovore. Traktaty. Moskva: KANONpress, Kuchkovo pole [in Russian].

Schmitt, C. (2010). Gosudarstvo i politicheskaja forma. Moskva: Izdatel'skij dom GUVShJe [in Russian].

Sliusarenko, A.H., Tomenko, M.V. (1997). Istoriia ukrains'koi konstytutsii. Kyiv: Pravo [in Ukrainian].

Tihomirov, Ju.A. (1990). Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 2, 36 [in Russian].

Vozniak, M. (1921). Kyrylo-Mefodiivs'ke tovarystvo. L'viv [in Ukrainian].

Published
2017-11-27
How to Cite
Volodymyr Shapoval. (2017). KEY IDEAS OF CONSTITUTIONALISM AND STATE LEGAL DEVELOPMENT OF UKRAINE DURING THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF 1917–1921. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (26), 31-49. https://doi.org/10.15407/mzu2017.26.031