«И ДОКОНЦАВЪ С НИМЪ МИРЪ ДО СВОЕГО ЖИВОТА»: ON THE QUESTION OF THE CONTEXT OF THE OPAVA MEETING IN 1289, ITS PARTICIPANTS AND THE "ETERNAL" CZECH-GALICIAN UNION

Keywords: Opava meeting, Lev Danylovych, Wenceslaus II, Henryk IV Probus, Władysław I Lokietek, struggle for Kraków heritage

Abstract

The article covers the circumstances of the meeting that took place in Opava in 1289 with the participation of the Czech king Wenceslaus II Přemyslid, Galician-Volynian suzerain Lev Danylovych and some Polish princes. As the Polish participants in the meeting are not named in the sources, there are still doubts in historiography as to who they were. An attempt was made to substantiate the version that one of the unnamed Polish participants in the meeting was Prince Władysław I Łokietek of Piast dynasty. This assumption is based on an analysis of the eventful context of the Opava meeting, which was part of the struggle for the Cracow heritage, as well as the matrimonial and dynastic ties that played a very important role in medieval international communication. It is noted that the union of Wenceslaus II, Lev Danylovych and Władysław I Łokietek repeatedly manifested itself shortly after the meeting in Opava and was based on existing dynastic ties and the conclusion of new marriage agreements. At the same time, the assumption that Prince Henryk IV Probus of Silesia may also have been present at the talks cannot be completely ruled out, although this hypothesis is currently less plausible. Lack of sources does not allow to definitively refute any of the versions. It is concluded that the Opava meeting was one of the key episodes of the Galician-Czech political union of the late XIIIth century and clearly demonstrated how relevant international communication was in the struggle for the Kraków throne. Lev Danilovych’s participation in the vicissitudes of the struggle for the Kraków throne is considered to be inextricably linked with the orientation towards an alliance with the Czech king and is connected with the importance of an ally of the Galician-Volynian ruler ruling in Kraków

 

Kozak, S. (2021). «И доконцавъ с нимъ миръ до своего живота»: on the Question of the Context of the Opava Meeting in 1289, its Participants and the “Eternal” Czech-Galician Union. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 30, 10-25 [in English].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonimi Leobiensis chronicon. (1721). H. Pez (Ed.). Scriptores rerum Austriacarum veteres ac genuini. (Vol. 1). Lipsiae [in Latin].

Antonín, R. (2007). Malopolsko jako objekt zahraniční politiky Václava II. v letech 1289-1300. Mediaevalia Historica Bohemica, 11, 95-116 [in Czech].

Antonín, R. (2009). Zahraniční politika krále Vaclava II. v letech 1283-1300. (Svazek 26). Brno: Matice Moravská [in Czech].

Bar, P. (2008). Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci. Český časopis historický, 4, 753-787 [in Czech].

Charvátová, K. (2007). Václav II. Král český a polský. Velké postavy českých dějin. (Svazek 7). Praha: Vyšehrad [in Czech].

Сodex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. (1974). J. Šebánek, S. Dušková (Ed.). (Vol. 5/1). Pragae [in Latin].

Dąbrowski, D. (2002). Rodowod Romanowiczуw książąt halicko-wołyńskich. Biblioteka Genealogiczna. (Vol. 6.) Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne [in Polish].

Dąbrowski, D. (2001). Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza z sąsiadami zachodnimi. Halychyna ta Volyn' u dobu seredn'ovichchia. Do 800-richchia z dnia narodzhennia Danyla Halyts'koho. Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy. Istorychni ta kul'turolohichni studii, 3, 42-69 [in Ukrainian].

Die Weltchronik des Mönchs Albert 1273/1277-1454/56 (1994). R. Sprandel (Ed.). (Vol. 17). Mönchen [in German].

Ebendorfer, Th. (1967). Chronica Austriae. A. Lhotski (Ed.). Monumenta Germanie Historica. Scriptores rerum Germanicarum. Seraes Nova. (Vol.13). Berlin-Zürich [in Latin].

Eberhardi archidiaconi Ratisbonensis annals. (1861). Ph. Jaffé (Ed.). Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. (Vol. 17). Hannoverae [in Latin].

Florovskiy, A. (1935). Chekhi i vostochnye slavyane. Ocherki po istorii cheshsko-russkikh otnosheniy (X-XVIII vv.). (Vol.1). Praga: Slovansky ustav [in Russian].

Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279-1296). (1903). Vyd. J. B. Novák. Historický archiv. (Č. 22. N. 192). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění [in Czech].

Heiling, K. J. (1933). Leopold Stainreuter von Wien der Verfasser der sogenannten Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. Mittheilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. (Vol. 47). Innsbruck [in German].

https://doi.org/10.7767/miog.1933.47.23.225

Hermani Altahensis annals. (1861). Ph. Jaffé (Ed.). Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. (Vol. 17). Hannoverae [in Latin].

Hlaváček, I. (1958). Nový zlomek formuláře biskupa Tobiáše z Bechyně. Československý časopis historický, 1, 545-561 [in Czech].

Hvan'ini, O. (2007). Khronika ievropejs'koi Sarmatii. Kyiv: Vyd. dim Kyievo-Mohylians'ka akademiia [in Ukrainian].

Jasiński, K. (1997) Rodowуd Piastуw śląskich. (Vol. 3). Wrocław [in Polish].

Joannis Długossii seu Longini Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae: Libri XII. (1873). Ad Veterrimorum Librorum Manuscriptorum Fidem Recensuit, Variis Lectionibus Annotationibusque. A. Przezdziecki (Ed.). Tomus II. Libri V, VI, VII, VIII. Cracoviae [in Latin].

Johannis abbatis Victoriensis Liber centanum historianum. (1909). F. Schneider (Ed.). Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum. (Vol. 43). Hannooverae-Lipsiae [in Latin].

Jurek, T. (2005). Plany koronacyjne Henryka Probusa. Śląsk w czasach Henryka IV Prawego. Wratislavia Antiqua 8. Studia z dziejуw Wrocławia. K.Wachowski (Ed.). Wrocław [in Polish].

Kozak, S. (2018). Postat' Kunehundy Rostyslavny na tli rus'ko-ches'kykh vidnosyn druhoi polovyny XIII st. Aktual'ni problemy vitchyznianoi ta vsesvitn'oi istorii, 21, 7-12 [in Ukrainian].

Likhtej, I. (2014). Supernytstvo pol's'kykh kniaziv za volodinnia Krakovom u 80-kh rokakh XIII st. j pozytsiia halyts'koho pravytelia Leva Danylovycha ta ches'koho korolia Vatslava II. Uzhhorods'ki pol's'ki naukovi chytannia: istoriia, kul'tura, polityka, pravo. Uzhhorod, 7-27 [in Ukrainian].

Mika, N. (2002). Racibуrz w obliczu najazdуw tatarskich i zagrożenia wałaskiego. Racibуrz [in Polish].

Mika, N. (2012). Dzieje ziemi raciborskiej. Kraków: Avalon [in Polish].

Mika, N. (2013). Polityka czeska kniazia Lwa Daniłowicza. Z dziejów stosunków rusko-czeskich w drugiej połowie XIII w. Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich, X - połowa XIV w. (Colloquia Russica, ser. II, vol. 1). Kraków, 163-181 [in Polish].

Mika, N. (2018). Rus' u silez'kykh seredn'ovichnykh dzherelakh (do kintsia XIII st.). Seredn'ovichna Rus': Problemy terminolohii. (Colloquia Russica, ser. II, vol. 4). Ivano-Frankivs'k-Krakiv, 227-249 [in Ukrainian].

Mika, N. (2020). Traktat w Opawie z 15 sierpnia 1289 roku. Przyczynek do pierwszego planu rozbiorowego Polski. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Brno, 287-302 [in Polish].

Ottokars Österreichische Reimchronik. (1890). Hrsg. J. Seemüller. Monumenta Germaniae Historica. Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbűcher des Mittelalters. (T. 5. Bd. 1.). Hannoverae. W. 21307-21311 [in German].

Parshyn, I. (2012). Bytva pry Diurnkrute 26 avhusta 1278 h.: al'ians L'va Danylovycha y Pshemysla Ottokara. Rossica Antiqua, 1/5, 95-106 [in Ukrainian].

Parshyn, I. (2012). Uchast' Leva Danylovycha u bytvi pry Diurnkruti 1278 roku. Kniazha doba: istoriia i kul'tura, 6, 187-192 [in Ukrainian].

Parshyn, I. (2013). Halyts'ki vijs'ka u bytvi pry Diurnkruti 1278 roku: fakty i zdohady. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia istorychna, 48, 45-60 [in Ukrainian].

Parshyn, I. (2013). Leon rex ruthenorum na storinkakh Anonymi Leobiensis Chronicon. Średniowiecze Polskie i Powszechne, 5/9, 86-93 [in Ukrainian].

Parshyn, I. (2018). Dyplomatiia Halyts'ko-Volyns'koi derzhavy: ievropejs'ki naratyvni dzherela XIII-XV stolit'. L'viv [in Ukrainian].

Polnoe sobranie russkikh letopisey. (1908). (Vol. 2). Sankt-Peterburg [in Russian].

Reitinger, L. (2020). Polské země a originálnost piastovské monarchie jako inspirace a nástroj panovnické sebeprezentace Přemyslovců. In: Michałowski R., Pac, G. Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X−XIII wiek). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 233-290 [in Czech].

https://doi.org/10.31338/uw.9788323542094.pp.233-290

Rocznik Cystersow Henrykowskich. (1878). Monumenta Poloniae Historica: Pomniki dziejowe Polski. (Vol. 3). Lwów: nakł. Akademii Umiejętności, 699-704 [in Latin].

Rocznik krakowski. (1872). A. Bielowski (Ed). Monumenta Poloniae Historica: Pomniki dziejowe Polski. (Vol. 2). Lwów: Druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich [in Latin].

Szymczak, J. (1973). Genealogia Przemyślidów z przełomu XIII i XIV wieku spokrewnionych z Piastami. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia, 8 (54), 39-54 [in Polish].

Sroka, S. (1995). Z dziejуw stosunkуw polsko-węgierskich w pуźnym średnowieczu. Krakуw [in Polish].

Tęgowski, J. (1988). Zabiegi księcia kujawskiego Władysława Łokietka o tron krakowski w latach 1288-1293. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. (Vol. 6). Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe [in Polish].

Vaníček, V. (2002). Velké dějíny zemi Koruny české. Praha-Litomyšl: Paseka. (Svazek III. 1250-1310) [in Czech].

Vojtovych, L.V. (2012). Kniaz' Lev Danylovych. L'viv: NAN Ukrainy. Instytut ukrainoznavstva im. I.Kryp'iakevycha [in Ukrainian]

Vojtovych, L. (2013). Lev Danylovych: kniaz' dumen y khorobor na raty chy bezchesnyj kniaz'? Ukraina v Tsentral'no-Skhidnij Yevropi, 12-13, 148-189 [in Ukrainian].

Vojtovych, L. (2014). Lev Danylovych i borot'ba za krakivs'kyj prestol v ostannij chverti XIII st. Problemy slov'ianoznavstva, 63, 9-21 [in Ukrainian].

Vojtovych, L. (2014). Lev Danylovych. Kniaz' halyts'ko-volyns'kyj (bl. 1225 - bl. 1301). L'viv [in Ukrainian].

Vojtovych, L. (2015). Halych u politychnomu zhytti Yevropy XI-XIV st. L'viv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp'iakevycha [in Ukrainian].

Voloschuk, M. (2017). Kniahynia Gryfina Rostyslavivna, ii pol's'kyj shliub ta jmovirne rus'ke otochennia dvoru. Halychyna: naukovyj i kul'turno-prosvitnij kraieznavchyj chasopys, 28, 12-19 [in Ukrainian].

Włodarski, B. (1931). Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku (1250-1306). Archiwum towarzystwa Naukowego we Lwowie. (Dz. 2. T. 7. Z. 3). Lwów: Towarzystwo Naukowe [in Polish].

Zbraslavská kronika. Chronicon aulae regiae. (1976). Praha: Svoboda [in Czech].

Published
2021-11-01
How to Cite
Kozak, S. (2021). «И ДОКОНЦАВЪ С НИМЪ МИРЪ ДО СВОЕГО ЖИВОТА»: ON THE QUESTION OF THE CONTEXT OF THE OPAVA MEETING IN 1289, ITS PARTICIPANTS AND THE "ETERNAL" CZECH-GALICIAN UNION. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (30). https://doi.org/10.15407/mzu2021.30.010