REVIEW OF THE MONOGRAPH BY VOLODYMYR BASARAB: The Concept of the State-Building and the National-Patriotic Ideas Presented by Metropolitan Andrey Sheptytsky. Uzhhorod: “Grazhda” publishing, 2019. 232 p.

Keywords: monograph, concept, State-Building, National-Patriotic Ideas, Andrey Sheptytsky

Abstract

The review analyzes the monograph by Volodymyr Basarab: The Concept of the State-Building and the National-Patriotic Ideas Presented by Metropolitan Andrey Sheptytsky. Uzhhorod: “Grazhda” publishing, 2019. 232 p.

 

Vehesh, M., & Vidnyanskyj, S. (2019). Review of the Monograph by Volodymyr Basarab: The Concept of the State-Building and the National-Patriotic Ideas Presented by Metropolitan Andrey Sheptytsky. Uzhhorod:  “Grazhda” publishing, 2019. 232 p. Mìžnarodnì zv’âzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdki – The International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 28, 398-410 [in Ukrainian].

Downloads

Download data is not yet available.

References

Basarab, V. (2019). Derzhavotvorcha kontseptsiia ta natsional'no-patriotychni idei mytropolyta Andreia Sheptyts'koho [The Concept of the State-Building and the National-Patriotic Ideas Presented by Metropolitan Andrey Sheptytsky]. Uzhhorod: Vydavnytstvo Hrazhda [in Ukrainian].

Bazylevych, A.M. (1965). Vvedennia u tvory Mytropolyta Andreia Sheptyts'koho. Toronto [in Ukrainian].

Bezpal'ko, U.I. (2018). Instytualizatsiia katolyts'koi tserkvy Skhidnoho obriadu v Rosii (1901-1917 rr.). Extended abstract of PhD thesis. Ternopil' [in Ukrainian].

Bilas, Ya.I. (2003). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj i problemy natsional'novyzvol'noho rukhu ukraintsiv. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Blikhar, V.S. (2006). Sotsial'no-filosofs'ki pohliady Andreia Sheptyts'koho. Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].

Druha svitova vijna ta doli myrnoho naselennia u Skhidnij Yevropi. (2016). Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Hladka, H.L. (2000). Suspil'no-politychna diial'nist' mytropolyta Andreia Sheptyts'koho (1899-1939 rr.). Extended abstract of PhD thesis. Chernivtsi [in Ukrainian].

Hnidyk, I.I. (2015). Pochatky ta rozbudova hreko-katolyts'koi tserkvy u SShA (kinets' XIX - pochatok XX st.). Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].

Hnot, S.I. (2003). Dobrochynna diial'nist' hreko-katolyts'koi tserkvy u 1921-1939 rr. (za materialamy Halyts'koi mytropolii). Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].

Huzar, L. (2015). Andrej Sheptyts'kyj Mytropolyt Halyts'kyj (1901-1944) provisnyk ekumenizmu. Zhovkva: Misioner [in Ukrainian].

Korolevs'kyj, K. (2015). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj (1865-944). L'viv: Svichado [in Ukrainian].

Koval', M.V. (1999). Ukraina v Druhij svitovij i Velykij Vitchyznianij vijni (1939-1945 rr.). Kyiv: Vydavnychyj Dim Al'ternatyvy [in Ukrainian].

Kravchuk, A. (Eds.). (1998). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj: Zhyttia i Diial'nist'. Dokumenty i Materialy. 1899-1944. (Vol.2). L'viv: Vydavnytstvo ottsiv vasylian Misioner [in Ukainian].

Krupa, L.L. (2003). Vplyv mytropolyta Andreia Sheptyts'koho na suspil'ne i kul'turnoprosvitnyts'ke zhyttia v Halychyni kintsia XIX - pershoi polovyny XX stolittia. Extended abstract of PhD thesis. Chernivtsi [in Ukrainian].

Kryvenko, M.O. (2010). Knyhozbirnia Studionu u L'vovi (1909-1940): Istoriia, suchasnyj stan fondu. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kul'chyts'kyj, S.V. (1999). Ukraina mizh dvoma vijnamy (1921-1939 rr.). Kyiv: Vydavnychyj Dim Al'ternatyvy [in Ukrainian].

Kuras, I.F. (Eds.). (2002). Politychna istoriia Ukrainy. XX st. (Vol. 1). Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Kuras, I.F. (Eds.). (2003). Politychna istoriia Ukrainy. XX st. (Vol. 4-5). Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Laba, V'. (1990). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj. Joho zhyttia i zasluhy. Liublyn: Svichado [in Ukrainian].

Litopys neskorenoi Ukrainy: Dokumenty, materialy, spohady. (1993). (Vol. 1). L'viv: Prosvita [in Ukrainian].

Magocsi, P.R. (2007). Istoriia Ukrainy. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].

Magocsi, P.R. (Eds.). (1989). Morality and Reality. The life and times of Andrei Sheptytskyi. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta [in English].

Marynovych, M. (2019). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj i pryntsyp pozytyvnoi sumy. L'viv: Vydavnytstvo Staroho Leva [in Ukrainian].

Mirchuk, P. (1982). Zustrichi j rozmovy v Izrailiu (Chy ukraintsi tradytsijni antysemity). N'iu-Jork-Toronto-L'viv: Soiuz ukrains'kykh politv'iazniv [in Ukrainian].

Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj: Zhyttia i Diial'nist'. Tserkva i Tserkovna iednist'. Dokumenty i materialy. 1899-1944. (1995). (Vol. 1). L'viv: Monastyr Monakhiv Studijs'koho Ustavu - Vydavnychyj Viddil Svichado [in Ukrainian].

Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj: Zhyttia i Diial'nist'. Dokumenty i materialy. 1899-1944. (2004). (Vol. 3). L'viv: Vydavnytstvo Ukrains'koho Katolyts'koho Universytetu [in Ukrainian].

Prokop, N.M. (2017). Derzhavno-pravovi pohliady mytropolyta Andreia Sheptyts'koho. Extended abstract of PhD thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Rubl'ov, O.S., & Reient, O.P. (1999). Ukrains'ki vyzvol'ni zmahannia 1917-1921 rr. Kyiv: Vydavnychyj Dim Al'ternatyvy [in Ukrainian].

Serhijchuk, V. (Eds.). (2006). Likvidatsiia UHKTs (1939-1946). Dokumenty radians'kykh orhaniv bezpeky. (Vol. 1-2). Kyiv: PP Serhijchuk M.I. [in Ukrainian].

Sheptyts'kyj, A. (2007). Pastyrs'ki poslannia 1899-1914 rr. (Vol. 1). L'viv: Fundatsiia Andrej, Vydavnychyj viddil Artos [in Ukrainian].

Sheptyts'kyj, A. (2009). Pastyrs'ki poslannia 1918-1939 rr. (Vol. 2). L'viv: Fundatsiia Andrej, Vydavnychyj viddil Artos [in Ukrainian].

Sheptyts'kyj, A. (2010). Pastyrs'ki poslannia 1939-1944 rr. (Vol. 3). L'viv: Fundatsiia Andrej, Vydavnychyj viddil Artos [in Ukrainian].

Sheptyts'kyj, A. (2013). Pastyrs'ki poslannia. Spil'ni pastyrs'ki poslannia. (Vol. 4). L'viv: Fundatsiia Andrej, Vydavnychyj viddil Artos [in Ukrainian].

Sheremeta, O.Yu. (2010). Etychni idei Andreia Sheptyts'koho u relihijnofilosofs'komu konteksti kintsia XIX - pershoi polovyny XX st. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Skira, Yu.R. (2018). Uchast' monakhiv Studijs'koho ustavu u poriatunku ievreiv na terytorii L'vivs'koi arkhiieparkhii hreko-katolyts'koi tserkvy u 1942-1944 rr. Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].

Smolij, V.A. (Eds.). (2007). Ukraina: politychna istoriia. XX - pochatok XXI st. Kyiv: Parlaments'ke vyd-vo [in Ukrainian].

Stercho, P. (1965). Karpato-Ukrains'ka derzhava: Do istorii vyzvol'noi borot'by karpats'kykh ukraintsiv u 1919-1939 rokakh. Toronto: Naukove Tovarystvo im. T. Shevchenka [in Ukrainian].

Surmach, O.I. (2001). Hreko-katolyts'ka tserkva v period nimets'koho okupatsijnoho rezhymu v Ukraini (1941-1944 rr.). Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].

Tvory Sluhy Bozhoho Mytropolyta Andreia Sheptyts'koho. Pastyrs'ki lysty. (1965). (Vol. 1). Toronto [in Ukrainian].

Published
2019-12-05
How to Cite
Mykola Vehesh, & Stepan Vidnyanskyj. (2019). REVIEW OF THE MONOGRAPH BY VOLODYMYR BASARAB: The Concept of the State-Building and the National-Patriotic Ideas Presented by Metropolitan Andrey Sheptytsky. Uzhhorod: “Grazhda” publishing, 2019. 232 p. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (28), 398-410. https://doi.org/10.15407/mzu2019.28.398

Most read articles by the same author(s)